10. Kolo podávání Žádostí o dotaci z PRV

Termín podávání Žádostí : 14.7.2020 od 8.00 do 4.8.2020 do 18.00

Opatření a alokace finančních prostředků :

       4.1.1 Investice do zemědělských podniků .................................1 800 000 000,-

       4.2.1 Zpracování sa uvádění na trh zemědělských produktů........ 1 600 000 000,-


Způsob podávání Žádostí  : prostřednictvím Portálu farmáře

Informac t.j. Obecné podmínky a Specifické podmínky pro jednotlivá opatření jsou na  www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz


POZOR  !!!!! 

1.Období zákazu hnojení

V období vegetačního klidu je zakázáno aplikovat hnojiva. Minerální hnojiva, hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkema hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem mají různé doby zákazu hhnojení.

Přehledná TABULKA , kdy se nesmí hnojit, je na vyžádání u správce RC Severozápad.


2.Evidence výroby, uložení a rozmetání statkových hnojiv

Od 1.7.2017 je kontrolními organizacemi vyžadováno vést :

             a) množství vyrobených a nakoupených statkových hnojiv

             b) skladovou evidenci statkových hnojiv

             c) evidenci o rozmetání statkových hnojiv

Přehledná EVIDENCE i potřebný jednoduchý MANUÁL je k dispozici u správce RC Severozápad.


3.Evidenci hnojení je nutné vést i nadále

Ačkoliv již téměř žádný dotační titul není podmíněn množstvím dodaného DUSÍKU, je třeba Evidenci hnojení vyplňovat i nadále - je to požadavek Zákona o hnojivech a Cross-compliance......


Evidence hnojení

Pro potřebu kontrolních organizací je třeba mít buď pastevní deník nebo v Evidenci hnojení mít zaznamenány dny, kdy byla zvířata na konkrétních honech.


Havarijní plány

Kontrolní organizace ekologického zemědělství již vyžadují při běžných kontrolách také Havarijní plány.Postupně jsou dodělávány posledním zájemcům, kteří se na RC přihlásili.

Součástí (přílohou Havarijního plánu farmy je od 1.1.2014 ZÁKLADNÍ TABULKA ekologické újmy.....


 

  Kontrolu uložení polních skládek na zemědělské půdě a shodnost místa s Havarijním plánem je nutné provést co nejdříve. Nejlépe se provádí   přes Portál Farmáře. 
 

Přílohy k Havarijnímu plánu

 Většina našich členů už má Havarijní plán.

  POZOR - je potřeba ho mít schválený vodoprávním úřadem

            - je nutné k němu dodat Provozní deník kontrol skladů nebezpečných látek

             proto - postupně přijedu na farmy a přivezu požadované Provozní deníky (případně zašlu mailem)