11. kolo podávání Žádostí z PRV

termín : 6.10. - 27.10. 2020

opatření - 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců

               6.4.1. Investice do nezemědělských činností

               6.4.2. Podpora agroturistiky


Dostupné informace získali členové PRO-BIO RC Severozápad prostřednictvím Zpravodaje č. 4.


Vzorová smlouva s firmami těžícími dřevo

U správce RC je k dispozici vzorová smloluva - řada zemědělsců má problémy s těžaři, kteří kácejí lesy napadané kůrovcem a ničí přitom naše pozemyk - smlouva by měla tyto negativní projevy jiné než zemědělské činnosti na zemědělské půdě eleminovat.
Dotace na "Masný skot"

I pro rok 2020 byl v rámci Národních dotací vyhlášen dotační titul na masný skot:

20.D Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

- využitelný i pro ekologické farmy

- velmi jednoduché podmínky a minimální kontroly

Pravidla jsou na internetových stránkách MZe nebo je zašleme na požádání.

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2019/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html
Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.
Nebuďme líní - vzdělávejme se :)


 

   Internetové stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.