Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Mze vyhlásilo termín pro předkládání žádostí o nenárokové dotace z PRV v rámci 8. kola.

Žádosti se budou předkládat v termínech 8.- 29.10.2019 běžným způsobem, tedy prostřednictvím Portálu farmáře.

Opatření :

1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

2. Investice do nezemědělských činností

3. Podpora agroturistiky

+ dotace do lesů


Informace na www.szif.cz   nebo u správce RC SeverozápadDOTACE 20.D - masný skot (KBTPM)
Termín podávání předběžných žádostí pro rok 2020 je od 16.9. do 30.9.2019.Podává se na regionální pracoviště SZIF.

Informace na www.eagri.cz nebo u správce RC Severozápad.


Vzorová smlouva s firmami těžícími dřevo

U správce RC je k dispozici vzorová smloluva - řada zemědělsců má problémy s těžaři, kteří kácejí lesy napadané kůrovcem a ničí přitom naše pozemyk - smlouva by měla tyto negativní projevy jiné než zemědělské činnosti na zemědělské půdě eleminovat.Spásání konvenčních ploch

MZe povolilo v důsledku nedostatku BIO objemného krmva zkrmovat konvenční seno, slámu senáž - na základě udělené Výjimky. Za podobných okolností je možné spásat také konvenční pozemky - podrobnosti u správce RC Severozápad


Dotace na "Masný skot"

V letošním roce byl v rámci Národních dotací vyhlášen nový dotační titul :

20.D Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

- využitelný i pro ekologické farmy

- velmi jednoduché podmínky a minimální kontroly

- datum podávání žádostí pro rok 2020 16.9.- 30.9.2019

Pravidla jsou na internetových stránkách MZe nebo je zašleme na požádání.

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2019/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html


Nenárokové dotace z PRV - 7.kolo

V  říjnu 2018 proběhlo 7.kolo podávání žádostí na dotace z PRV.

V současné době je nutné sledovat internetové stránky www.szif.cz, na kterých se objevily výsledky bodování a následovalo  elektronické dokládání povinných a nepovinných příloh.

V současné době probíhá zasílání CHYBNÍKU......pozor na termíny odstranění závad.

V roce 2019 :  jarní kolo předkládání Žádostí NEBUDE ........

                      podzimní kolo předkládání Žádosti BUDE........Doporučujeme sladovat i další zdroj - Výzvy Místních akčních skupin (MAS) - v rámci tohoto dotačního titulu lze získat finanční prostředky na podobné investice.

Územní příslušnost k jednotlivým MAS naleznete na  stránkách Národní sitě Místních akčních skupin - https://nsmascr.cz/ a odkaz "MAS" a dále "územní působnost MAS"Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.
Nebuďme líní - vzdělávejme se :)


 

   Internetové stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.