Nenárokové dotace z PRV - 7.kolo

V měsíci říjnu proběhlo 7.kolo podávání žádostí na dotace z PRV.V současné době je nutné sledovat internetové stránky www.szif.cz, na kterých se objeví výsledky bodování. Následovat bude elektronické dokládání povinných a nepovinných příloh.

 Doporučujeme sladovat i další zdroj - Výzvy Místních akčních skupin (MAS) - v rámci tohoto dotačního titulu lze získat finanční prostředky na podobné investice.

Územní příslušnost k jednotlivým MAS naleznete na  stránkách Národní sitě Místních akčních skupin - https://nsmascr.cz/ a odkaz "MAS" a dále "územní působnost MAS"Členové RC Severozápad se mohou obrátit na pracovníky RC s dotazy - konzultace a pomoc při podávání Žádostí mají zdarma.
Nebuďme líní - vzdělávejme se :)


 

   Internetové stránky RC PRO-BIO Severozápadní Čechy vznikly pro potřebu ekologicky hospodařích farem soustředěných při RC Severozápad. Máme přes 160 členů a obhospodařujeme více než 40 000 hektarů zemědělské půdy v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.