Welfare a zemědělské stavby

 

 Chov hospodářských tvířat a zacházení s nimi (včetně přepravy) upravuje :

- Zákon 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání ve znění 162/1993, 193/1994, 243/1997, 77/2004, 413/2004

- Vyhláška 193/2004 o ochraně zvířat při přepravě

- Vyhláška 208/2004 o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 

 

Požadavky na stavby v zemědělství (včetně stájí) upravuje :

- Vyhláška Mze 191/2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství